FANDOM


Barubeat (バルビート Barubīto) là Pokémon thuần hệ Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Barubeat không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.