FANDOM


Barrierd (バリヤード Bariyādo) là Pokémon song hệ Siêu năng/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 1. Barrierd là dạng tiến hóa của Manene.

Hình dáng