FANDOM


Bangirasu (バンギラス Bangirasu) là Pokémon song hệ Đá/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 2. Bangirasu là dạng tiến hóa của Sanagiras.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Bangirasu (メガバンギラス Mega Bangirasu) khi kích hoạt Bangirasnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.