FANDOM


Bangiras (バンギラス Bangirasu) là Pokémon song hệ Đá/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 2. Bangiras là dạng tiến hóa của Sanagiras.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Bangiras (メガバンギラス Mega Bangirasu) khi kích hoạt Bangirasnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.