FANDOM


Baneboo (バネブー Banebū) là Pokémon thuần hệ Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 3. Baneboo tiến hóa thành Boopig ở cấp độ 32.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.