FANDOM


Bakuuda (バクーダ Bakūda) là Pokémon song hệ Lửa/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 3. Bakuuda là dạng tiến hóa của Donmel.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Bakuuda (メガバクーダ Mega Bakūda) khi kích hoạt Bakuudanite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.