FANDOM


Bakuong (バクオング Bakuongu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Bakuong là dạng tiến hóa của Dogohmb.

Hình dáng