FANDOM


Bakuong (バクオング Bakuongu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Bakuong là dạng tiến hóa của Dogohmb.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.