FANDOM


Azumao (アズマオウ Azumaō) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Azumao là dạng tiến hóa của Tosakinto.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.