FANDOM


Ashimari (アシマリ Ashimari) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó bắt đầu tiến hóa thành Oshamari ở cấp độ 17 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Ashirenu ở cấp độ 34.

Mô tả

Ashimari là một chiến binh nhào lộn thực thụ, có thể tận dụng các quả bóng nước đàn hồi của mình để bật nhảy lên cao. Càng kiên trì luyện tập mỗi ngày, chúng càng thổi ra bong bóng lớn hơn từ mũi.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/728
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.