FANDOM


Asanan (アサナン Asanan) là Pokémon song hệ Giác đấu/Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Charem ở cấp độ 37.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.