FANDOM


Armaldo (アーマルド Āmarudo) là Pokémon hóa thạch song hệ Đá/Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Armaldo là dạng tiến hóa của Anopth.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.