Ariados (アリアドス Ariadosu) là Pokémon song hệ Côn trùng/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 2. Ariados là dạng tiến hóa của Itomaru.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.