FANDOM


Ariados (アリアドス Ariadosu) là Pokémon song hệ Côn trùng/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 2. Ariados là dạng tiến hóa của Itomaru.

Hình dáng