FANDOM


Arbok (アーボック Ābokku) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Arbok là dạng tiến hóa của Arbo.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.