FANDOM


Anopth (アノプス Anopusu) là Pokémon hóa thạch song hệ Đá/Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Anopth được phục sinh từ hóa thạch móng vuốt. Anopth tiến hóa thành Armaldo ở cấp độ 40.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.