FANDOM


Ametama (アメタマ Ametama) là Pokémon song hệ Côn trùng/Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Ametama tiến hóa thành Amemoth ở cấp độ 22.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.