Amemoth (アメモース Amemōsu) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 3. Amemoth là dạng tiến hóa của Ametama.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.