FANDOM


Airmd (エアームド Eāmudo) là Pokémon song hệ Thép/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 2. Airmd không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.