FANDOM


Agehunt (アゲハント Agehanto) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 3. Agehunt là dạng tiến hóa của Silcoon.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.