FANDOM


Absol (アブソル Abusoru) là Pokémon thuần hệ Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 3. Absol không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Absol (メガアブソル Mega Abusoru) khi kích hoạt Absolnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.