FANDOM


처음에는 쉽게 보이지만 나중에 가면 어려워 지는 동굴

등장 포켓몬:  애버라스   동료가능

 데기라스   -30퍼센트로 동료가능

 도토링     동료가능

  탕구리     동료 불가능

 텅구리     동료 가능

 디그다     동료 가능

 닥트리오  동료 불가능

 데구리     -30퍼센트 확률로 동료가능

 롱스톤     암석동굴이 있으면 동료 가능

 강철톤     동료 불가능

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.